התחברות

התחברות לחשבון

שם משתמש *
סיסמה *
זכור אותי

קריאת שמע – סוד הכוונות

סרג'יו מוסקוביץ, מרצה לעולם הקבלה
 
מובטח לכל בן בישראל המתמיד בקריאת תפילה זאת במיטה לפני עצימת עיניים לשינה, שבהדרגה שייעלמו חלומותיו הרעים, ושירגיש תחושה רוחנית נעימה שתביא עליו חוט של חסד ביום. הסוד הוא התמדה: כל המתמיד יראה שינויים טובים באים בכל תחומי החיים.
 
שמי סרג'יו מוסקוביץ, עוסק בחוכמת הקבלה מזה שנים רבות, ובעל השגה רוחנית. מאמר זה הינו פרוש לנסתר בקריאת שמע על המיטה. כדי שלא נלך שבי בקריאה אחר ציורים גשמיים שמרחיקים אותנו מהכוח הרוחני הנסתר בתוך הכתוב. לפרוש שלי קראתי סוד הכוונות, מקווה שתיהנו.
 
''ריבונו של עולם, הריני מוחל וסולח לכל מי שהכעיס והקניט אותי או שחטא כנגדי, בין בגופי בין בממוני בין בכבודי בין בכל אשר לי בין באונס בין ברצון בין בשוגג בין במזיד בין בדיבור בין במעשה, בין בגלגול זה בין בגלגול אחר, לכל בר בישראל ולא ייענש שום אדם בסיבתי"
 
פרוש סוד הכוונות: כוח ההשפעה והאהבה, סולח אני לייצר הרע שבי שעושה כל שביכולתו להפריד ביני ובין השפע שאתה רוצה לתת לי, שזאת מטרת הבריאה כדי להטיב לנבראים. כי יודע אני שאין לייצר הרע את הזכות לבחור בין טוב לרע. והוא ממלא את תפקידו בהתפתחות המציאות שאתה מנהל על ידי תכונותיך. שהם ששת בניך הנקראים ספירות חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד הנקראים ז תחתונות זעיר אנפין כולל ספירת מלכות. ושלושת הספירות העליונות, כתר חוכמה ובינה. הנקראים ג ראשונות ובתוספת ז התחתונות נקראים אריך אנפין.
 
 
קריאת שמע
Yaniv Ben-Arie, Shema Israel, August 27, 2007 via Flickr, Creative Commons Attribution 

 

קריאת שמע

''שמע ישראל יי אלוהינו יי אחד: ואהבת את יי אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך: והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך: ושיננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך: וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפת בין עיניך: וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך: ''
 
פרוש סוד הכוונות: הכתוב משמעו שיש כוח אחד יחיד הכוונה לרצון אחד לנתינת אהבה ועונג. שאנו מחזיקים חלק מאהבה זאת בתוכנו בסתר, שנקרא על ידי המקובלים בת מלך, אשת חיל ושושנה בין החוחים וישראל ישר-אל. כל עוד לא גלינו רצון זה אנו נשלטים על ידי רצון זר, שנקרא אומות העולם ועמלק מצרים ועוד. הרצונות הזרים מצוירים לנו על ידי הרצון הלא טוב שהוא הרצון האגואיסטי והאגו שנקרא פרעה. שבזמן שנגלה ונפתח את הרצון שנקרא בת המלך שהוא חלק מאלוקא, יהפוך הרצון הזר את אומות העולם גם לרצונות זכים, כך שביום ההוא יהיה אל אחד ושמו אחד. הכוונה לרצון אחד שלם שממלא את כל המציאות, כמו לפני החטא שחטא הרצון השלם הבנוי מחיסרון, הנקרא חוה ומילוי. רק כך ניתן לאהוב את הבורא כשיש שלום בין יצר הרע לבין יצר הטוב אהבה שאין היא תלויה בשכר שנקבל. כי אהבה שתלויה בשכר אין היא אהבה שלמה. כדי שנזכור בדרך כאן בעולם הזה לחפש את בת המלך ושלא נירדם, לשם כך נתנו לנו המקובלים סמלים ומנהגים שיעזרו לנו לקום כל פעם מחדש. שחלילה לא נירדם ונחייה כמו דרגת החי; שלא נשכח את סיבת קיומנו, שהיא קבלת השפע העליון.

''והיה אם שמע תשמעו את מצותיי אשר אנכי מצוה אתכם היום לאהבת את יי אלוהיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם: ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש ואספת דגנך ותירשך ויצהרך: ונתתי עשב בשדך ובהמתך ואכלת ושבעת: הישמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם וחרה אף יי בכם ועצר את השמים ולא יהיה מטר והאדמה לא תיתן את יבולה ואבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר יי נותן לכם:''

פרוש סוד הכוונות: אם עמלתם ברצון לקבל את השפע העליון במקום להינות על חשבון הזולת, ובניתם רצון זך לקבל את מתנת הבורא, שהיא הנאה נצחית מושלמת, אזי נהנה גם רוחנית על ידי אורות מקיפים לנשמה וגם הבהמה שלנו הכוונה לגוף הפיזי שלנו לא יחסר לו כלום. אולם אם תירדמו ולא תחפשו את השפע העליון שנקרא "בת מלך" או "ישראל ישר-אל", ותחפשו רק הנאות זמניות על חשבון הזולת, שזה הרצון ששולט עליכם מיום הלידה ככתוב: ''והחטא לפתח רובצת'', כאן תהיה קבורתכם. הכוונה למוות רוחני וחוסר איזון גשמי. וכך נאבד מהרצון הטוב.
 
''ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אותם לאות על ידכם, והיו לטוטפות בין עיניכם: ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך: וכתבתם על מזוזות ביתך ובשערך: למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע יי לאבותיכם לתת להם בימי השמים על הארץ".
 
פרוש סוד הכוונות: ועמלתם ככתוב והאדם לעמל יולד, ושמתם סמלים ומנהגים כדי שתזכרו את המטרה שלשמה נבראתם בלכתכם בדרך, קרי, העולם הזה הזמני. כאשר בחרתם לקבל את השפע, שהוא מטרת הבריאה מעל לרצונות האגואיסטים, הנקראים "מצרים" והאגו הנקרא "פרעה". וצעקתם אלי והוצאתי אתכם ממצרים משליטת הרע והעברתי אתכם את ים סוף, שהוא ההסתרה לשפע העליון. כך ירבו הימים כאשר האור נקרא יום, והבנים שהם, למעשה, הכלים לקבלת האור בתוכנו, תכונות הבורא, כמו שהובטח לנו עוד מימי בראשית.
 
''ויאמר יי אל משה לאמר: דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותיהם ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת: והיה לכם לציצית וראיתם אתו וזכרתם את כל מצות יי ועשיתם אתם ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זנים אחריהם: למען תזכרו ועשיתם את כל מצותיי והייתם קדשים לאלוהיכם: אני יי אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהיכם אני יי אלוהיכם: אמת"
 
פרוש סוד הכוונות: הרצון לקבל את השפע העליון מעל לרצון להנאה זמנית על חשבון הזולת, מושך אור מקיף לנשמה שנקרא משה, שאור זה נשלח לכל הבא להיטהר, ככתוב: "הבא להיטהר מסעין בידו על ידי נשמת קדישה", הכוונה היא לנשמה שהינה רצון עליון; כך עוזרים לנו מלמעלה נותנים לנו את הרצון הנכון – לכל מי שבאמת מעוניין לדבוק בבורא – וזאת על ידי משה. אור מקיף שמכוון אל דרך האמת, לקבלת האור בשלמות, ככתוב: "וראיתם וזכרתם". כדי לא ללכת אחר הפיתוי הלא טוב לקבלת הנאה על חשבון הזולת, שנמצא בכל מקום בעולם הזה הנחות, נתנו לנו ציצית כדי שנזכור מאין באנו ולאן אנו הולכים; ונהיה קדושים, וכאן חשוב להסביר שקדוש הוא בעל רצון ההשפעה, הנקראת גם נשמה. לעשות נחת ליוצר על ידי קבלת השפע העליון על מנת שהבורא ייהנה. השפע שהוא התענוג מאחדות כל רצונות ההשפעה המוסתרים בבאי העולם. הכוח המאחד אותם הוא הבורא האמיתי, כאשר האגו תפקידו להסתיר. האגו הוא הכוח המפריד בין הבריות.
 
''יהי רצון מלפניך יי אלוהי ואלוהי אבותיי: שתשכיבני לשלום ותעמידיני לחיים טובים ולשלום, ואל תביאיני לידי חטא ולא ניסיון ולא לידי ביזיון, וישלוט בי יצר הטוב ואל ישלוט בי יצר הרע, ותציליני מיצר הרע ומחולאים רעים, ואל יבהילוני חלומות רעים והרהורים רעים, ותהא מיטתי שלמה לפניך, והאר עיני פן אישן המוות: ברוך אתה יי המאיר לעולם כלו בכבודו:''
 
פרוש סוד הכוונות: בבקשה שמור עליי בזמן השינה, קרי, בזמן שאני בחושך הנשלט על ידי האגו שהיא השינה. גם כשאתעורר ואתחיל ללכת בדרך האמת, עשה שלא אפול שוב לחושך; כך שלא אהנה מניצול הזולת על ידי פיתויים שהם ניסיונות קשים, ועשה שישלוט בי יצר הטוב, שידריך אותי לקבל את השפע העליון כדי לעשות לך נחת רוח. אז אהנה משני עולמות: נשמתי תקבל מטר ויבול רוחני והבהמה שלי (הגוף הפיזי שלי או הלבוש שלי) יקבל הנאה ושלווה בעולם הזה, וכך יאירו עיניי שלא אשן ואראה עולמות עליונים בעיניים פקוחות. אמן.
 
סרג'יו מוסקוביץ, הרצאות על עולם קבלה והיהדות
פרופיל-יו. המאגר הרב-תחומי הישראלי של מרצים, מנחי סדנאות ויועציםמרצים, מנחי סדנאות, מאמנים, יועצים ואנשי בידור

מרצה

MORE-INFO

קטגוריות המאמרים

אודותינו

פרופיל U הינו מאגר רב-תחומי המציע מנוע חיפוש מרצים, מנחי סדנאות, מאמנים, יועצים ואנשי בידור. שאיפתינו היא הנגשת הידע למבקרים ויצירת מאגר פרסומי זול עבור ספקי השרותים.

שאלות נפוצות

הרצאות מעניינות לעובדים

בקרו בעמוד הפייסבוק שלנו

צרו קשר

מרצים? מנחי סדנאות? יועצים?

במידה שתרצו שנחזור אליכם עם פרטים באשר לתהליך ההרשמה או קבלת אינפורמציה נוספת על האתר - השאירו את פרטיכם וניצור עמכם קשר בתוך כ- 24 שעות.

מאמר מומלץ...
כיצד יכולים ספרים להרחיב לך את האופקים? סיפורה המרתק של ליסה בו, שגדלה בסין הקומוניסטית, יכול להיות סיפורם של אנשים ברח... גישור ככלי יעיל לפתרון סכסוכים לצפות לבלתי צפוי ! כלים למרצים, מנחי סדנאות ונואמים כחלק מעבודתי כמרצה בנושאי תורת השכנוע, שפת גוף ועמידה בפני קהל, לא אחת אני שומע... מופעי בידור – לצחוק עם שלומי אלגוסי מופעי בידור הומוריסטיים למבוגרים לצחוק עם שלומי אלגוסי בואו לצחוק וליהנות מ... לחנך את הנער על-פי דרכו כתוב בספר משלי פרק כב פסוק ו: "חנך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה." הסוד ...